Algemene Voorwaarden Infinity Chat

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Klant tot het verrichten van Diensten door Infinity Chat.
 2. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. Diensten: Het aanbieden van een website waarop Klant een telefoongesprek kan voeren met een consulent en/of kan chatten met een consulent, alsmede het aanbieden van de mogelijkheid om via een betaalde telefoonlijn met consulenten in contact te komen.
 4. Infinity Chat: de dienstverlener die Diensten aanbiedt aan Klant.
 5. Klant: de Consument die Infinity Chat heeft aangesteld, projecten aan Infinity Chat heeft verleend voor Diensten die door Infinity Chat worden uitgevoerd, of waaraan Infinity Chat een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 6. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Klant en Infinity Chat, alsmede voorstellen van Infinity Chat voor Diensten die door Infinity Chat aan Klant worden verstrekt en die door Klant worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Infinity Chat waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 7. Website: De website waarop de telefoongesprekken en/of chats kunnen worden gevoerd is: www.infinitychat.nl.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Infinity Chat, elke Overeenkomst tussen Infinity Chat en Klant en op elke dienst die door Infinity Chat wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Klant de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Infinity Chat aan Klant aangeven op welke wijze Klant de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Infinity Chat is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Klant.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 8. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 9. In het geval Infinity Chat niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

 1. Alle door Infinity Chat gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Infinity Chat is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Klant schriftelijk wordt bevestigd. Niettemin heeft Infinity Chat het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Klant om een voor Infinity Chat gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Klant in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod c.q. Overeenkomst van Infinity Chat heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Infinity Chat te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
 2. Infinity Chat heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 3. Infinity Chat is niet gehouden aan een Aanbod indien Klant redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Klant geen rechten ontlenen.
 4. Indien Klant een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Klant.
 5. Elke Overeenkomst die met Infinity Chat wordt aangegaan of een project dat door Klant aan Infinity Chat wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Infinity Chat is verbonden.
 6. Klant heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Infinity Chat met toestemming van Klant reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Klant ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
 7. Indien de Overeenkomst door meerdere Klanten wordt aangegaan, is elke Klant afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, en eindigt na het voltooien van de opdracht.
 2. Zowel Klant als Infinity Chat kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Klant.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Klant onverlet voor zover Infinity Chat ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Klant dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. In geval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Klant de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Infinity Chat tegen het overeengekomen (uur/minuten)tarief. De registratie van Infinity Chat is hierbij leidend.
 5. Zowel Klant als Infinity Chat kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Infinity Chat nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 1. Infinity Chat zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Infinity Chat staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Infinity Chat de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Klant. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Klant verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Infinity Chat aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Infinity Chat heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is Infinity Chat niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Klant op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Infinity Chat, is Klant gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. Infinity Chat is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

 1. Klant is verplicht alle door Infinity Chat verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Infinity Chat niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Klant.
 2. Infinity Chat is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Klant te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Infinity Chat verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Infinity Chat voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. Infinity Chat kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Infinity Chat gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Klant. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Klant dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Infinity Chat.

 1. Infinity Chat kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Infinity Chat de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Klant beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. De door Infinity Chat verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als medisch advies.
 3. Klant is op eerste verzoek van Infinity Chat verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Infinity Chat wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Klant niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door Infinity Chat gedaan voorstel, is Klant te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
 4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Infinity Chat kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Klant en diens medewerkers. Klant staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
 5. Klant zal Infinity Chat schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Klant aandacht wenst.

 1. Indien hiertoe opdracht is gegeven kan Infinity Chat coaching verzorgen voor Klant en diens medewerkers.
 2. De coachingsessie vindt telefonisch plaats en/of via de chat van de website van Infinity Chat.
 3. De inhoud van de door Infinity Chat aangeboden coachingsessie en de gedurende de coachingsessie verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard. De coachingsessie wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Klant.
 4. Klant zal Infinity Chat schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de coachingsessie alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Klant aandacht wenst.

 1. Infinity Chat spant zich in de Website (www.infinitychat.nl) ter beschikking te stellen aan Klant. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Klant heeft toegang tot de Website nadat Klant een account heeft aangemaakt.
 2. Klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op haar account en/of de Website plaatst dan wel laat plaatsen. Indien Klant vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Klant Infinity Chat onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie verstrekken.
 3. Infinity Chat kan nadere beperkingen of voorwaarden stellen aan de toegang tot en gebruik van bepaalde delen of functies van de website, zoals onder meer maar niet beperkt tot het aanmaken van een account, het voltooien van een verificatieproces en/of het voldoen aan specifieke kwaliteits- of geschiktheidscriteria.

 1. Klant heeft te allen tijde een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Website. Klant is verplicht zich aan de hiernavolgende reglementen te houden gedurende het gebruik van de Website. Klant dient zich te onthouden van het gebruik van de Website:

  a. om handmatige of geautomatiseerde programmatuur, apparatuur of andere processen te gebruiken om de binnen de Website gebruikte gegevens op het internet te indexeren of te scrapen;

  b. op een manier dat sprake is van illegale activiteiten of activiteiten die in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde;

  c. het kopiëren van (onderdelen van) de Website van Infinity Chat;

  d. om op andere wijze schade toe te brengen aan de belangen van Infinity Chat.

 2. In geval van (mogelijke) strafbare handelingen is Infinity Chat gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Klant verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. Infinity Chat komt het recht toe Klant de toegang tot de Website te ontzeggen en/of het gebruik van de Website te beëindigen.
 3. Naast de verplichtingen uit de wet, is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Klant.
 4. Klant is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de Infinity Chat website gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.
 5. Elke Klant dient een account aan te maken ten behoeve van de toegang en het gebruik van de website.
 6. Het account kan geregistreerd worden met een e-mailadres en een wachtwoord, tenzij anders aangegeven.
 7. De Klant is verplicht om tijdens de registratie van het account juiste en volledige informatie te verstrekken.
 8. De Klant is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inloggegevens en dient deze inloggegevens niet aan derden te verstrekken. Indien een Klant vermoedt dat de inloggegevens zijn kwijtgeraakt, gestolen of mogelijk sprake is van ongeoorloofd gebruik van het account, dient Klant per direct contact op te nemen met Infinity Chat. Klant is zelf aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via het eigen account, tenzij de Klant kan aantonen dat hij/zij niet nalatig is geweest. Hieronder wordt in ieder geval verstaan: het niet melden van het ongeoorloofde gebruik of verlies van inloggegevens.

 1. Infinity Chat biedt enkel en alleen het gebruik van de Website aan. Infinity Chat heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de uitvoering van de aangeboden diensten door de werkzame consulent.
 2. Alle weergegeven informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typfouten.
 3. Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Infinity Chat aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de Website tijdig worden verstrekt aan Infinity Chat.
 4. Infinity Chat is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Infinity Chat is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Infinity Chat bekend was.

 1. Infinity Chat staat er niet voor in dat de diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. Infinity Chat streeft ernaar om zich in te spannen om de website en de toegang tot de Infinity Chat Website, voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Klant, doch staat Infinity Chat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de Website. Infinity Chat is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Website en het gebruik van de Infinity Chat website op te schorten. Infinity Chat is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Website te kunnen waarborgen.
 2. Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Infinity Chat of derden en/of onrechtmatig handelen door Klant, is Infinity Chat gerechtigd om dat deel van de Website per direct af te sluiten of Klant uit te sluiten van het gebruik. Infinity Chat zal eventuele inbreukmakende/schadelijke informatie per direct verwijderen. In geen geval is Infinity Chat aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van het dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens.

 1. Infinity Chat stelt Klant in staat om berichten te sturen aan consulenten. Klant en/of consulent verlenen Infinity Chat toestemming om berichten die via de communicatiefaciliteiten aan hen zijn geadresseerd naar hen door te sturen.Infinity Chat zal hierbij geen e-mailadressen of andere contactgegevens van Klanten aan consulenten doorgeven.
 2. Infinity Chat adviseert Klant om de nodige voorzichtigheid in acht te nemen bij het versturen van berichten via de website.
 3. Infinity chat biedt Klant tevens de mogelijkheid om via een betaalde lijn telefonisch in contact te komen met therapeuten/consulenten. Hierbij heeft Klant de keuze uit telefonisch contact middels de betaalde lijn of telefoongesprekken via de door Klant aangekochte credits. Indien gebruik wordt gemaakt van het rechtstreekse betaalnummer hoeft klant geen account aan te maken bij Infinity chat.

 1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. Klant dient voor de dienstverlening credits te kopen conform het overeengekomen tarief. Vanaf het moment dat Opdrachtgever telefonisch/of via chat contact heeft met een consulent zullen de credits per minuut in mindering worden gebracht. Na het gesprek kan Klant nieuwe credits bijkopen. De credits dienen direct c.q. op de website voldaan worden.
 3. Vanaf het moment dat Klant telefonisch / via chat contact heeft zullen de credits hiervoor per minuut in rekening worden gebracht bij Klant. Klant is daarnaast nog zijn gebruikelijke belkosten verschuldigd aan de telefoonprovider.
 4. Indien de credits "op" zijn, althans verbruikt door Klant, zal het lopende telefoon en/of chatgesprek per direct worden gestopt. Het telefoon en/of chatgesprek kan hervat worden zodra klant de daarvoor benodigde credits heeft aangeschaft.
 5. 5. Anders dan het telefonisch contact op basis van credits heeft Klant tevens de mogelijkheid om via een betaalde lijn telefonisch contact te hebben met therapeuten/consultenten. Infinity chat voert deze dienstverlening uit conform het bedrag van € 0,90,- per minuut bovenop de gebruikelijk belkosten. Aan Klanten die vanuit België gebruik willen maken van deze dienstverlening wordt € 1,50,- per minuut in rekening gebracht bovenop de gebruikelijk belkosten.
 6. Infinity Chat is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 7. Klant dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Infinity Chat een andere betalingstermijn overeenkomen.
 8. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Klant wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Klant uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 1. Infinity Chat gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Klant en/of bezoekers van de website en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Infinity Chat de betrokkene hierover informeren.
 2. Klant is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Infinity Chat verwerkt worden. Klant staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Klant Infinity Chat tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Infinity Chat op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 1. Infinity Chat heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Klant nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Infinity Chat gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. Infinity Chat is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Klant in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Klant schriftelijk worden bevestigd.
 3. Infinity Chat is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Klant voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Klant verplicht om Infinity Chat te vergoeden voor elk financieel verlies dat Infinity Chat lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Klant.

 1. Infinity Chat is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Infinity Chat wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Infinity Chat, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant of diens derden aan Infinity Chat zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Infinity Chat of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Infinity Chat buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Klant worden betaald. Infinity Chat is niet verplicht om Klant te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Infinity Chat alleen geacht te bestaan indien Infinity Chat dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Infinity Chat, is Infinity Chat uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Klant Infinity Chat binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Infinity Chat deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Infinity Chat in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door Infinity Chat leidt tot aansprakelijkheid van Infinity Chat, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Klant geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Infinity Chat. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. Infinity Chat sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Infinity Chat is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. De inhoud van het opgeleverde advies van Infinity Chat is niet bindend en slechts adviserend van aard. Klant beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Infinity Chat opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Klant. Klant is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Infinity Chat. Infinity Chat is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 6. Infinity Chat is niet aansprakelijk of gehouden voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door de consulent.
 7. Infinity Chat is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de Infinity Chat Website of die van gelinkte websites of Websites.
 8. In geen geval is Infinity Chat is verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Infinity Chat Website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Infinity Chat Website of het verlies en/of verminkt raken van de gegevens en informatie van Klant.
 9. Infinity Chat is niet aansprakelijk voor het feit dat Klant de accountinformatie niet, niet juist en/of niet tijdig heeft ontvangen. Nimmer is Infinity Chat aansprakelijk indien Klant zijn inlog- en/of accountgegevens niet op een veilige plaats heeft bewaard.
 10. Infinity Chat staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Infinity Chat verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 11. Alle aanspraken van Klant wegens tekortschieten aan de zijde van Infinity Chat vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Infinity Chat binnen een jaar nadat Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Infinity Chat.

 1. Infinity Chat en Klant verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Klant aan Infinity Chat bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Infinity Chat is verkregen.
 2. Indien Infinity Chat op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Infinity Chat zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Infinity Chat niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Klant geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 3. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Infinity Chat aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Infinity Chat vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Klant zal Infinity Chat vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Infinity Chat is verspreid.
 4. De geheimhoudingsverplichting leggen Infinity Chat en Klant ook de door hen in te schakelen derden op.

 1. Het is Klant uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken van op de intellectuele eigendomsrechten van Infinity Chat, alsmede op de goede naam van Infinity Chat. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van de Infinity Chat website, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke met betrekking tot de Infinity Chat website berusten uitsluitend bij Infinity Chat en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Klant.
 2. Klant heeft een niet-exclusief recht om de Infinity Chat website persoonlijk en voor privégebruik te gebruiken.
 3. Het is Klant verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Infinity Chat rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Infinity Chat. Indien Klant wijzigingen wenst aan te brengen in door Infinity Chat opgeleverde zaken, dient Infinity Chat expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 4. Het is Klant verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Infinity Chat rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

 1. Klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Infinity Chat verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Infinity Chat zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Klant vrijwaart Infinity Chat van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Klant vrijwaart Infinity Chat voor alle aanspraken van Klant en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Klant, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Klant vrijwaart Infinity Chat voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Klant, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Klant verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Klant jegens derde(n).
 5. Indien Klant elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Infinity Chat verstrekt, garandeert Klant dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 1. Indien Klant niet tevreden is over de service van Infinity Chat of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Klant verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling via telefoon nummer 06-44330007 of schriftelijk gemeld worden via contact@infinitychat.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Klant voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Infinity Chat de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Infinity Chat zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 1. Op de rechtsverhouding tussen Infinity Chat en Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Infinity Chat heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Klant hiervan op de hoogte stellen.
 3. In geval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Infinity Chat en Klant, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland (locatie Utrecht) tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.
Besloten vennootschap Parafinity B.V. h.o.d.n. Infinity chat is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82595054

Maarssen, laatst gewijzigd 10 Februari 2022.

aanmelden voor de nieuwsbrief

hallo

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Als jij onze acties niet wilt missen en op de hoogte gehouden wilt worden van alle nieuwtjes van Infinitychat!